• 2015. 03. 08.

  Anunț lansare sesiune de finanțare

  «« înapoi
 • Anunț lansare sesiune de finanțare

  Proiecte editoriale - 2015

   

  Centrul de Cultură al Județului Covasna în numele Consiliul Județean Covasna anunță lansarea sesiunii de finanțare 2015 pentru proiecte editoriale

   

  Centrul de Cultură al Județului Covasna acordă finanțări nerambursabile pentru editări de reviste culturale și literare de copii și tineri, cu derulare în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și 30 noiembrie 2015.

   

  Suma disponibilă pentru finanțare nerambursabilă, oferită de Centrul de Cultură al Județului Covasna în anul 2015 este de  50.000 lei

   

  Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect editorial, format din maximum 5 titluri, este de 50.000 RON.

   

  Finanţarea nerambursabilă se acordă numai în condiţiile existenţei unor surse de finanţare proprii sau atrase ale beneficiarului finanţării, altele decât cele primite sub forma finanţărilor nerambursabile, în cuantum de cel puţin 10% din cheltuielile eligibile prevăzute în bugetul total al proiectului editorial.

   

  Perioada de înscriere a proiectelor editoriale:  09. 03. 2015. – 08. 04. 2015.

   

  Termenul limită de înscriere a proiectelor editoriale: 08. 04. 2015., ora 16:00.

   

  Criteriile de acordare finanţărilor nerambursabile:

  Vor fi supuse evaluării numai ofertele primite din partea solicitanţilor ale căror documentaţii conţin toate elementele prevăzute la art. 11 din Regulamentul de concurs privind finanţarea nerambursabilă a editării de lucrări din categoria culturii scrise.

   

  Criteriile generale care stau la baza acordării finanţărilor nerambursabile sunt cele menţionat în grilele de evaluare, prevăzute mai jos:

  -          Relevanţa (anvergura) proiectului în funcţie de priorităţile anuale ale Consiliul Judeţean Covasna - 20 p.

  -          Calitatea conţinutului şi a realizării tehnice – 35 p.

  -          Modalitatea de implementare a proiectului – 3 p.

  -          Structura bugetului – 15 p., din care:

  o   Fezabilitate proiectului editorial (din punct de vedere al proiectării bugetului:): 0-5 p.

  o   Alte tipuri de finanţare (scrisoare de intenţie din partea cofinanțărilor sau contracte de sponsorizare): 0-10 p.

  TOTAL: 100 p.

   

  La concurs pot participa:

  - Editurile şi redacţiile publicaţiilor de cultură;

  - Persoane juridice de drept privat care, potrivit actelor constitutive, desfăşoară activităţi editoriale (Organizaţii nonguvernamentale, S.R.L.-uri);

  - Persoane juridice de drept public (Instituții publice care derulează proiecte editoriale);

   

  Condiţiile de participare:

  Pentru a putea participa la selecţie de proiecte, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  -          Nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;

  -          A respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabilă anterioare;

  -          Revista, pentru a care se solicită finanţare să aibă o vechime de cel puţin 5 ani.

   

  Avantaj:

  Constituie avantaj o acoperire cât mai mare de distribuţie a revistei.

   

  Procedura de solicitare a finanţărilor nerambursabile şi documentaţia necesară înscrierii de proiecte editoriale în concurs

  Procesul de selecţie se desfăşoară în două etape, conform regulamentului de concurs.

  Pentru a participa la selecţia de oferte, solicitanţii trebuie să depună documentaţia de solicitare a finanţării, cu respectarea prevederilor cuprinse în regulamentul de concurs.

   

  Pentru prima etapă de selecţie, documentaţia solicitanţilor trebuie să conţină următoarele:

  -          Formularul tip de solicitare a finanţării nerambursabile pentru proiecte editoriale, prevăzut în Anexa nr. 1., semnat şi stampilat;

  -          Formularul fişă de calcul economic – antecalcul, prevăzut în Anexa nr. 2., semnat şi ştampilat;

  -          Declaraţie pe proprie răspundere, prevăzută în  Anexa nr. 3., semnată şi ştampilată;

  -          Declaraţia de parteneriat, conţinând elementele prevăzute în Anexa nr. 4., semnată şi ştampilată;

  -          Manuscrisul redactat în cazul editării de carte, revista sau publicaţia culturală propusă spre finanţare, însoţit de un sumar;

  -          CV-uri sau biografii, în format narativ, ale autorilor, contributorilor, reducătorilor, după caz; material informative cu privire la personalităţile, care contribuie la realizarea proiectelor editoriale; alte informaţii relevante;

  -          Editurile, respectiv redacţiile revistelor şi publicaţiilor vor anexa un catalog editorial cuprinzând ultimele apariţii editoriale;

   

  Solicitanţii, ale căror dosare au fost selecţionate în prima etapă de selecţie vor complete documentaţia în termen de 15 zile calendaristice de la comunicare, cu următoarele:

  -          Certificatul de înscriere sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalităţii juridice;

  -          Certificate de înregistrare fiscală;

  -          Actul constitutiv, statutul şi actele doveditoare ale sediului actual, precum şi actele adiţionale, după caz;

  -          Situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie ale exerciţiului financiar precedent, înregistrate la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană; bilanţul contabil sau, în cazul entităţilor care organizează contabilitatea în partidă simplă, decizia finală de impunere;

  -          Certificat de atestare fiscală;

  -          Actele din care să rezulte titlul cu care sunt folosite spaţiile, în cazul în care proiectul editorial nu se organizează la sediul solicitantului;

  -          Documentaţia privind fundamentarea devizului general al proiectului editorial propus (oferte din partea operatorilor economici care pot presta servicii de orice natură, necesare realizării proiectului editorial propus, precum şi alte asemenea documente);

  -          Dovada existenţei altor surse de finanţare proprii sau atrase, astfel:

  o   declaraţii pe propria răspundere ale solicitantului privind contribuţia proprie sau atrasă, însoţite de extrase de cont bancar, după caz;

  o   contracte de sponsorizare sau;

  o   scrisori de intenţie, după caz;

  o   alte forme de sprijin financiar din partea unor terţi;

  -          Documente privind eventualele parteneriate, în vederea realizării proiectului editorial pentru care se solicită finanţare;

  -          Solicitantul va prezenta o copie a contractului prin care a obţinut drepturile de autor în vederea editării titlurilor pentru care solicită finanţare. În cazul reeditării unui titlu, solicitantul va preciza ediţia /ediţiile anterioare (după caz), indiferent de editura la care s-a publicat ediţia anterioară;

   

  Documentaţia de solicitare a finanţării se depune sau se trimite prin poştă sau curier la Centrul de Cultură al Judeţului Covasna până la data limită.

   

  Documentele necesare înscrierii de proiecte editoriale în concurs sunt disponibile pe pagina www.cultcov.ro, sau www.kvmt.ro.

   

  Mai multe detalii despre sesiunea de finanţare puteţi obţine la adresa de web www.cultcov.ro, sau www.kvmt.ro, e-mail office@cultcov.ro sau tel.: 0267-351 648.

 •